AV TÜFEĞİ RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKENLER

Yivsiz Av Tüfeği Ruhsat İşlemleri,
- 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ve
- 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte düzenlenmiştir.
       Polis sorumluluk bölgesinde oturan, yivsiz av tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyip şartları mevzuatına uyan kişilerin, Kaymakamlığına müracaatı üzerine ( müracaat dilekçeleri İlçe Emniyet Amirliğine havale edilir ), ilk defa bayiden veya imalathaneden yivsiz av tüfeği almak isteyen kişiler için önce YİVSİZ SİLAH SATIN ALMA BELGESİ verilir, bu kişiler bu belge ile bayiden veya imalathaneden silah satın aldıktan sonra adlarına YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ düzenlenir.                                       

YİVSİZ TÜFEK SATIN ALMA BELGESİ.
       Yivsiz Tüfek Satın alma Belgesi, beyaz renkte olup, sadece bayiden veya imalathaneden satın alınacak her bir tüfek için  ayrı ayrı düzenlenir  ve bu belge  yalnız  yivsiz tüfek satın alma  yetkisi verir. Kişilerin daha önceden satın aldıkları veya sahip oldukları yivsiz silahları, birbirlerine devir ettikleri sırada bu belge düzenlenmez.
   Bu belge, satın almanın dışında taşıma ve bulundurma yetkisi vermediğinden, bu yolla yivsiz av tüfeği satın alan kişiler, en geç bir ay içerisinde İlçe Emniyet Amirliğine müracaatla satın aldıkları yivsiz av tüfeğinin özelliklerini (cinsi, markası, çap ve seri numarasını ) daha önceden Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi bulunanlar bu ruhsatnameye kaydettirmek ( 1 ruhsatnameye en fazla 6 tüfek kayıt edilebilir ), daha önceden yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmayan kişiler ise kendi adlarına Yivsiz Silah Ruhsatnamesi düzenlenmesini talep etmek zorundadırlar.
Ruhsat süresi sona erenler ruhsatnamelerini yeniletmek için ruhsatnamede kayıtlı bulunan tüfekler ile istenen belgeleri tamamlayarak kaymakamlığına tekrar müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yivsiz Av Tüfeğinin Tanımı:
      Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfeklerdir.
     Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi İçin Gerekli Belgeler:
         "  Kaymakamlık Makamına dilekçe.
         "  Adli Sicil Belgesi.( C.Başsavcılığından )
         "  İkametgâh Belgesi. ( Muhtarlıktan.    )
         "  Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı)
         "  Silah taşımasına engel halinin bulunmadığını gösteren Doktor Raporu.
         "  Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Harcı yatırılacak. (2009 yılı için 15.50 TL)
         "  2 adet vesikalık fotoğraf. (Son bir yıl içinde çektirilmiş)
Yivsiz Av Tüfeği Ruhsat İşlemleri hakkında, Kanun ve Yönetmeliğin ilgili bölümleri özet olarak aşağıya çıkarılarak bilgi verilmiştir.

2521 Sayılı Kanun.
Belge ve Ruhsat İşlemleri
               Madde 9 -" Yivsiz tüfek ruhsatnameleri, yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer. Yivsiz silahlar ruhsatnamesi hamilleri sahip oldukları tüfeklerin cins, marka, çap ve seri numaralarını yivsiz tüfek ruhsatnamesine kaydettirmek zorundadırlar.
             Yivsiz av tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyen  kişiler, oturdukları mahallin en büyük mülkiye amirinden yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak zorundadır. Sahip oldukları tüfeklerin cins, marka, çap ve seri numaraları bu belgeye kaydedilir. Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilir, ancak  avcılık belgesi yerine kullanılmaz.
             Yivsiz tüfek satın alma belgelerinin verilmesi, bu belgelere ve yivsiz tüfek ruhsatnamelerine tüfeklerin niteliklerinin işaretlenmesi, ayrıca av bıçaklarının damgalanması ve diğer işlemler ile bunlara ilişkin kayıtların tutulmasına dair esas ve usuller yönetmelikte belirtilir."
Tüfek el değiştirmesi:
            Madde 10 - Yivsiz av tüfeklerinin, nişan tüfekleri ve tabancalarının herhangi bir nedenle el değiştirmesi halinde yapılacak iş ve işlemler yönetmelikte belirtilir.

2521 Yönetmelik:
Av Tüfeklerinin Devri:
             Madde 12 - "Bu yönetmelik hükümlerine göre av tezkeresi veya av tüfeği sahipliği belgesi alan kişiler bu belgelerde kayıtlı yivsiz av tüfeklerini ancak, av tezkeresi veya yivsiz tüfeğin sahipliği belgesi olan kişilere satabilir veya hibe yoluyla devredebilirler. Devreden ve devralan kişiler en geç bir ay içinde av tezkeresi veya belge aldıkları makamlara başvurarak devrettikleri av tüfeği belgelerinden sildirmek ve devraldıkları tüfeğin belgelerine işletmek zorundadırlar. Kişiler arasında bu şekilde yapılan devir işlemlerinde başkaca belge aranmaz."
       
Kepez Silah Sanayi
av tüfeği satın alma belgeleri
Al Bayrak
av tüfekleri fiyatları
Copyright©otomatikavtufeleri.com tüm hakları saklıdır.